Menu Sluiten

De 30%-regeling: Belastingvoordeel voor expats

30%-regeling

Werknemers die worden aangeworven uit het buitenland, hebben vaak te maken met extra kosten, aangezien ze tijdelijk buiten hun land van herkomst verblijven. Dit zijn de zogenoemde extraterritoriale kosten. Voor het belastingvrij vergoeden van deze kosten heeft de werkgever de keuze tussen het vergoeden van de werkelijke en in redelijkheid gemaakte kosten of het toepassen van de 30%-regeling. Maar wat houdt deze regeling nu precies in?

 

Wat is de 30%-regeling?

De 30%-regeling biedt de werkgever de mogelijkheid om aan bepaalde werknemers een belastingvrije vergoeding te verstrekken van maximaal 30% van het loon inclusief de vergoeding voor de zogenoemde extraterritoriale kosten. Het betreft hier werknemers die geworven of uitgezonden worden vanuit het buitenland en die beschikken over een specifieke deskundigheid welke op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars is.[1]

Berekenen van de vergoeding kan op twee manieren, namelijk:

 • De werkgever verstrekt 30% van het loon inclusief de vergoeding belastingvrij. Indien het loon inclusief de vergoeding € 100.000 bedraagt, is de onbelaste vergoeding maximaal 30% x € 100.000 = € 30.000.
 • De werkgever verstrekt maximaal 30/70 van het loon exclusief de vergoeding belastingvrij. Indien het loon exclusief de vergoeding € 100.000 bedraagt, is de onbelaste vergoeding maximaal 30/70 x €100.000 = €42.857.

De 30%-vergoeding dient afzonderlijk van het regulier belaste loon overeengekomen te worden, anders mag deze niet worden toegepast. Aangezien de wijze van berekening verschil maakt in de hoogte van de vergoeding, is het sowieso aan te raden hier duidelijke afspraken over te maken.

Wat is het voordeel van de 30%-regeling?

Allereerst zorgt toepassing van de 30%-regeling voor een belastingvoordeel. Hierdoor blijft bij een hetzelfde brutosalaris, een hoger nettosalaris over. Dit is duidelijk te zien in het onderstaande (versimpelde) voorbeeld:

 

Zonder 30%-regeling

Met 30%-regeling

Brutosalaris

150

150

30%-regeling

 

– 30%

Belastbaar salaris

150

105

Loonbelasting (50%)

– 75

– 35

 

75

52,50

Belastingvrije vergoeding van 30%

 

+ 45

Nettosalaris

75

97,50

Daarnaast zorgt de 30%-regeling ook voor een vermindering van de administratieve lasten. In tegenstelling tot de onbelaste vergoeding voor de werkelijke extraterritoriale kosten, vereist deze regeling namelijk geen bewijs van de werkelijk gemaakte extraterritoriale kosten. Vandaar dat de werknemer niet verplicht is de vergoeding aan desbetreffende kosten te besteden.

[1] Onder bepaalde voorwaarden kan de 30%-regeling ook van toepassing zijn op Nederlandse werknemers die vanuit Nederland worden uitgezondenen naar het buitenland (overheidsambtenaren, militairen, wetenschappers). De focus van dit artikel ligt echter op de buitenlandse werknemer die naar Nederland komt.

Voorwaarden 30%-regeling

Voor toepassing van de 30%-regeling moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

 1. Dienstbetrekking

Er moet sprake zijn van een werknemer ex art. 2 Wet LB, welke in dienstbetrekking staat tot een inhoudingsplichtige

 1. De werknemer is aangeworven of gezonden vanuit het buitenland

De werknemer dient op het moment dat de arbeidsovereenkomst tot stand komt, woonachtig te zijn in het buitenland.

 1. 150 km-criterium
De werknemer moet  tenminste 16 van de 24 maanden voorafgaand aan de tewerkstelling in Nederland woonachtig zijn op meer dan 150 km van de Nederlandse grens. Ten aanzien van gepromoveerde geldt een uitzondering.
 1. Specifieke deskundigheid

De werknemer moet beschikken over specifieke deskundigheid welke niet of nauwelijks aanwezig is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Of hieraan wordt voldaan, wordt vastgesteld door middel van een salaris-norm. De werknemer moet een belastbaar jaarsalaris van € 38.347 (2020) hebben. Voor werknemers jonger dan 30 jaar mét een mastertitel geldt een minimum van € 29.149 (2020). Werknemers die wetenschappelijk onderzoek verrichten bij bepaalde instellingen of die als arts in opleiding tot specialist zijn tewerkgesteld in Nederland, worden ongeacht de hoogte van het inkomen geacht over specifieke deskundigheid te beschikken. Let op! Aan de salarisnorm moet continue worden voldaan!

 1. Geldige beschikking

Voor toepassing van de 30%-regeling dien je te bezitten over een beschikking van de inspecteur.

Aanvraagtermijn en ingangsdatum

Voor toepassing van de 30%-regeling moeten werkgever en werknemer gezamenlijk een verzoek doen bij de Belastingdienst. De inspecteur beslist op een voor bezwaar vatbare beschikking. Indien binnen 4 maanden na de tewerkstelling een verzoek wordt gedaan, werkt de beschikking terug tot en met de eerste dag van de tewerkstelling. Bent u later? Een verzoek is nog steeds mogelijk, echter zal de looptijd worden verkort. De 30%-regeling is dan van toepassing vanaf de eerste dag van de maand na de maand waarin het verzoek wordt ingediend.

 

Looptijd

Sinds 1 januari 2019 is de looptijd maximaal 5 jaar.  Deze termijn start op de eerste dag. De looptijd wordt verkort door eerdere tewerkstelling of verblijf in Nederland (uitzonderingen mogelijk). Ook eerdere perioden waarin de werknemer geacht werd werknemer te zijn in de zin van art. 2 Wet LB, verkorten de looptijd. Hiervoor geldt een terugblikperiode van 25 jaar. Bij uitdiensttreding eindigt de regeling op de laatste dag van het loontijdvak na het tijdvak waarin de laatste werkdag valt.

Tot 1 januari 2019 gold een looptijd van maximaal 8 jaar. Voor deze gevallen geldt een overgangsregeling:

Einddatum oorspronkelijke beschikking

Nieuwe einddatum

2019 of 2020

De einddatum op de beschikking

2021, 2022, 2023

31 december 2020

2024 of later

De einddatum op de beschikking minus 3 jaar

Nieuwe baan?

Indien u wisselt van werkgever is het mogelijk de 30%-regeling voort te zetten. Hiervoor is wel vereist dat de arbeidsovereenkomst binnen 3 maanden na het beëindigen van de werkzaamheden bij de vorige werkgever wordt gesloten. Ook dient opnieuw gezamenlijk een beschikking bij de Belastingdienst te worden aangevraagd.

Neveneffecten

Naast een onbelaste vergoeding, kent toepassing van de 30%-regeling nog enkele neveneffecten:

 • Partiële buitenlandse belastingplicht

Inwoners van Nederland worden voor hun wereldinkomen belast. Werknemers die in aanmerking komen voor de 30%-regeling kunnen echter kiezen voor partiële buitenlandse belastingplicht. Dit heeft tot gevolg dat ze ten aanzien van box 2 en 3 worden beschouwd als buitenlandse belastingplichtige.

 • Pensioen

Voor invoer van de werkkostenregeling behoorde de belastingvrije vergoeding niet tot het (fiscale) loon. Hierdoor was het – behoudens uitzonderingssituaties – niet mogelijk om hierover pensioen op te bouwen. Sinds de invoer van de werkkostenregeling behoren alle vrije vergoedingen en verstrekkingen tot het (fiscale) eindheffingsloon. Hierdoor kan over de belastingvrije vergoeding dus gewoon pensioen worden opgebouwd. Let wel op dat dit in het pensioenreglement en de arbeidsovereenkomst correct is overeengekomen.

 • Sociale zekerheid

De onbelaste kostenvergoeding behoord niet tot de grondslag voor de heffing van de premies werknemersverzekeringen en de premies volksverzekeringen. Dit kan er toe leiden dat bij splitsing van het loon in een onbelaste vergoeding en belaste component, een lagere grondslag voor toekomstige uitkering ontstaat. Een besparing voor de werkgever, maar vervelende uitwerking voor de werknemer.

 • Rijbewijs omwisselen

Bijkomend voordeel is nog dat toepassing van de 30%-regeling de mogelijkheid biedt om je buitenlandse rijbewijs om te wisselen voor een Nederlands rijbewijs, zonder dat een examen is vereist.

 

Tips

 • Niet voldoen aan de salarisnorm betekent einde toepassing 30%-regeling. Zorg dus dat u in de overeenkomst opneemt dat het belastbare loon ten alle tijden boven de salarisnorm blijft. Dit kan tot gevolg hebben dat de vergoeding minder is dan 30/70 van het belastbare loon.
 • U dient bewijs mee te sturen ter onderbouwing van uw verzoek:
  • Ondertekende arbeidsovereenkomst (Indien de arbeidsovereenkomst is ondertekend toen de werknemer al in Nederland was, bewijs dat de arbeidsovereenkomst tot stand kwam vóór de datum waarop de werknemer in Nederland aankwam).
  • Bewijs ter onderbouwing van het 150 km-criterium. Denk hierbij aan in- en uitschrijfbewijzen, bankafschriften, energierekening etc.
  • Bewijs ter onderbouwing deskundigheid. Een arbeidsovereenkomst, masterdiploma etc.
 • Mocht het niet lukken een volledig verzoek te doen binnen 4 maanden na tewerkstelling? Een pro forma verzoek biedt oplossingen.
 • Hier vindt u het Verzoek 30%-regeling van de Belastingdienst

Wij kunnen u assisteren bij het aanvraagproces van de 30%-regeling. Meer informatie?

Vraag het ons!
Chat openen